سامانه تسهیلات، اعتبارات، وثایق و تضمینات

سامـانه تسهیلات، یک سامانه فرایند محور است که شامل هسته اصـلی تسهیلات و مجموعه کاملی از فعالیت ها، خدمات و کارکردهای آن می باشد و با هدایت کاربر در مسیر صحیح ، امکان ارائه خدمات تسهیلات را به راحتی میسر نموده است.


امکانات سامانه شامل موارد زیر می باشد

• مدیریت عقود اسلامی(قرض الحسنه ، فروش اقساطی، مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سلف، مرابحه و …)
• مدیریت محصولات تسهیلات بر پایه عقود و دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و با توجه به نیازهای بانک
• مدیریت کمیته اعتباری و حدود اختیارات واحد های سازمانی:
– مدیریت حدود اختیارات به تفکیک نوع واحد سازمانی و با یک واحد سازمانی مشخص برای اشخاص حقیقی و حقوقی
• مدیریت ارکان اعتباری:
– امکان تعریف ارکان اعتباری به صورت درختواره
• مدیریت انواع نرخ سود ، تعیین اولویت های وصول برای محصول
• مدیریت انواع وثایق و تضمینات و تعریف جامع وثایق مشتری
• مدیریت بیمه وثیقه و سرمایه
• مدیریت فرایند تقسیط مطالبات (تعیین تکلیف بدهی مشتری)
• مدیریت جرایم و بازه های زمانی متفاوت برای طبقات مطالبات
• مدیریت تسهیلات ، مبتنی بر گردش کار منعطف و پویا (از درخواست مشتری تا تسویه تسهیلات)
• مدیریت ضمانتنامه ها :
– مدیریت محصول ضمانتنامه
– مدیریت نرخ کارمزد های ضمانتنامه به تفکیک نوع وثیقه و به صورت چند نرخی
– مدیریت حداقل کارمزد صدور ، تقلیل و تمدید ضمانتنامه ها ( حداقل مبلغ تعریف شده و حداقل مدت تعریف شده به نفع بانک)
• مدیریت وجوه اداره شده به صورت ترکیبی (بانک و چند شرکت)


1-مدیریت پروفایل اعتبارات

پروفایل اعتبارات ، مجموعه ای از اطلاعات اصلی و پایه اعتبارات بوده و قسمتی از هسته اصلی اعتبارات می باشد.
به کمک پروفایل اعتبارات می توان بخشنامه های اعتباری ( بخشنامه های داخلی بانک و بخشنامه های بانک مرکزی) را در سامانه با انعطاف هرچه بیشتر اعمال نمود

modiriat-profile


2- مدیریت اطلاعات درخواست

در این بخش امکان مدیریت درخواست تسهیلات وجود دارد، درخواست می تواند شامل تمامی عقود باشد. در این قسمت اطلاعات درخواست اعم از نوع عقد، نوع محصول، نوع وثایق و تضمینات و مدارک دریافتی توسط کاربر شعبه ثبت می شود. مبلغ درخواست شده نیز به همراه مدت درخواستی با توجه به نوع عقد ( روز یا ماه ) در سامانه ثبت می شود پس از ثبت درخواست شماره تسهیلات توسط سامانه ایجاد شده و در اختیار کاربر قرار داده می شود. این شماره جهت پیگیری و ادامه روند تسهیلات استفاده می شود.

sabte-darkhast


3- مدیریت اطلاعات پیشنهاد

پس از ثبت درخواست، (شعبه ای یا اینترنتی) امکان تنظیم پیشنهاد تسهیلات توسط کاربر شعبه امکان پذیر می باشد. اطلاعات پیشنهاد با توجه به نوع عقد مشخص می شود. پیشنهاد تنظیم شده در کمیته اعتباری همان شعبه مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه حدود اختیارات شعبه امکان تصویب آن میسر می باشد و در صورت خارج بودن از حدود اختیارات به کارتابل مراجع بالاتر فرستاده شده و توسط مراجع بالاتر تصویب می گردد.

modiriat-etelaate-pishnehad


4- مدیریت اطلاعات مصوبه

پس از ثبت پیشنهاد، توسط کاربر شعبه، پیشنهاد در قالب پیش نویس مصوبه قابل بررسی و پیگیری می باشد، برخی از فعالیت های این بخش عبارتند از:

• امکان بازبینی و تایید پیشنهاد در کمیته اعتباری شعبه
• امکان تصویب پیشنهاد و ثبت مصوبه در صورتی که واحد سازمانی مربوطه دارای حدود اختیارات باشد
• کنترل حدود اختیارات بر اساس محصول تسهیلات به تفکیک مشتری حقیقی و حقوقی:
• در صورتی که واحد سازمانی ، حدود اختیارات کافی به میزان مبلغ پیشنهاد شده نداشته باشد ،امکان تصویب را نداشته و صرفا امکان ارسال به مراجع بالاتر را خواهد داشت.
• امکان برگشت پیشنهاد به مراجع پایین تر اعتباری در صورت عدم تصویب
• امکان ابلاغ مصوبه به مراجع پایین تر اعتباری

modiriat-etelaate-mosavabeh


5- مدیریت اطلاعات قرارداد

در این بخش پس از تصویب مصوبه و ثبت اطلاعات ضامنین، امکان ثبت قرارداد مشتری، فراهم می باشد، برخی از فعالیت های این بخش عبارتند از:

• ثبت و مدیریت قرارداد های اعتباری( قرارداد های تسهیلات ، وجوه اداره شده ، ضمانتنامه ها و … )
• امکان ثبت قرارداد تمدید و ثبت متمم قرارداد برای تسهیلات مشارکت مدنی به دفعات
• امکان ثبت متمم قرارداد برای تسهیلات مضاربه به دفعات
• کنترل اقلام قرارداد با اطلاعات موجود در پروفایل در حین ثبت قرارداد
• نمایش کل مانده بدهی مشتری به ریز قرارداد و به تفکیک انواع تسهیلات در حین ثبت قرارداد

modiriat-etelaate-gharardad


6- مدیریت بازپرداخت تسهیلات

جهت بازپرداخت تسهیلات، سامانه با نمایش وضعیت قرارداد و اقساط به صورت مجزا به تفکیک نوع مبلغ( اصل ، سود و جریمه) اطلاعات تکمیلی رادر اختیار کاربر قرار می دهد.پیش نمایش اثر مبلغ بازپرداختی بر روی اقساط ، به کاربر اطمینان بیشتری در بازپرداخت می دهد.

bazpardakht


7- مدیریت کارتابل

همانگونه که در سامانه LOS عنوان شد یکی از قابلیت های سامانه تسهیلات، مدیریت کارتابل می باشد، با استفاده از این ویژگی کاربر امکان پیگیری پرونده های اعتباری برای کاربر فراهم می باشد. با توجه به یکپارچگی این قابلیت و جاری بودن آن در کل سامانه تسهیلات (Loan, LOS) تمام پرونده های ارجاعی به واحد سازمانی مربوطه بر اساس تاریخ، وضعیت، نوع عقد و…. قابل مدیریت و پیگیری خواهند بود. در این حالت کاربر با بررسی روزانه کارتابل نسبت به انجام امور محوله و پرونده های در دست اقدام مدیریت و راهبری می شود.

kartabl


8- ابزار مدیریت گردش کار (Work Flow Management )

همانگونه که در سامانه LOS عنوان شد، یکی دیگراز قابلیت های سامانه تسهیلات، ابزار مدیریت گردش کار می باشد، با استفاده از این قابلیت امکان مدیریت فرایندها، گردش کار و ارتباط فعالیت های سامانه فراهم می باشد. همچنین امکان تعریف کردن قواعدکاری به روی فعالیت ها و زیر فعالیت ها، میسر می باشد. این ویژگی، یکی از ویژگی های منحصر به فرد سامانه تسهیلات می باشد که قابلیت انعطاف پذیری بالایی را در ایجاد و تغییر فرایندهای تسهیلات به بانک می دهد ومدیریت تغییرات در سامانه را به حداقل می رساند. این ساختار به شکل کاملاً گرافیکی بوده و در اختیار راهبر سامانه مدیریت درخواست تسهیلات قرار می گیرد.
شکل زیر یک نمونه از فرآیندهای طراحی شده جهت سامانه مدیریت درخواست می باشد که توسط ابزار مدیریت گردش کار ایجاد شده است.

gardesh-kar2

gardesh-kar3


9- درخت پرونده اعتباری

با وارد کردن شماره پرونده تمام عملیات مربوط به این پرونده (شامل عملیات انجام شده و عملیات آتی) به صورت هوشمند نمایان می گردد.
برخی از امکانات درخت پرونده اعتباری به شرح زیر می باشد:
• امکان نمایش تمامی مراحل گردش کار تسهیلات در یک نگاه (با توجه به فرایند اعتباری تعریف شده)
• هدایت خودکار کاربر با توجه به وضعیت پرونده اعتباری
• توسط این امکان ، موتور فرایند اعتبارات تمامی مراحل مجاز پرونده را برای کاربر فعال می کند و بدین ترتیب احتمال بروز خطای کاربر در انتخاب عملیات مجاز کاملا از بین می رود.

parvande-etebari


10- مشخصات غیر کارکردی

• مبتنی بر معماری سرویس گرا
• مبتنی بر سکوی J2EE
• طراحی جهت پاسخگویی به حجم تراکنش بالا
• بهینه شده جهت پلتفرم IBM
• انعطاف پذیری
• مقیاس پذیری