اسوه ایران

اسوه ایران با اتکا بر كادر مجرب و دانش فنی و با شناسايي استراتژي‌هاي مهم رقابتي بازار در زمینه خدمات بانکی ، در حال توليد محصول جامع متمرکز بانکی می باشد.
از این رو ، با هدف ارتقا دانش سازمانی خود از کارشناسان مجرب در حوزه های تحلیل و طراحی سیستم های بانکی و همچنین تولید نرم افزار در بستر J2EE ، ترجیــحا
آشنا با سیستم های بانکی ، دعوت به همکاری مینماید .اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺣﺠﻢ اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏــﺬی ﺑﺎﻋــﺚ ﺑــﺮوز
معضــلات ﻋﺪﯾﺪه ای در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ ﺣﻔـــﻆ، ﻧــﮕــﻬﺪاری،
بازیابی و استفــاده از‬‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑــﺘﻮب اﺳـﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬی،
برای بخــش های مختلــف ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠـــﻪ ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧـﯽ
اﺳﻨــﺎد، آرﺷﯿـــﻮ، ﻣﺮاﮐـــﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧـﯽ و فرآینـدهای
مدیریـت دانـش و ... ﺷــﺪه اﺳــــﺖ و این در حالــی
اســـت کـــه می بایســت ضمـن حفـــظ امنیـت منشــاء
اطلاعات، امکان دستـیــابی به داده های درونی آنهـــا
را نیز فراهم نمود.شرکت اسوه ایران اولین بار سامانه متمـرکز بیــمه
گری را در هفتمیــن نمایشگـاه بانک، بورس، بـیمـه
معرفی کرد. سهــمـا (سامانــه هوشمند بیمه اسـوه)
سامانه متـمـرکـز بـیـمه گری (core insurance)
اســت کـه به صـورت یکپــارچه با سامــانه متـمـرکز
بانکی عمل می نماید. ایــن سامانه مدیریت فراینــد
های صدور، خسارت مــالی، اتــکایــی و کارمزد را در
کلیه رشته های بیمه ای بر عهده دارد و مشتمـل بـر
بیش از 100 زیرسیستم مختلف می باشد.سامانه هوشمند بانکی اسوه با نام اختصاری " سهبا "
بمنظور ارائه خدمات به بانک های بــزرگ و متـوسط
کشور طراحی و پياده سازی گردیده است.
این سامانه جامع شامل بخش های:
• سامانه سپرده و خدمات
• سامانه سامانه تسهیلات، اعتبارات،
وثایق و تضمینات
• سامانه حسابداری و دفتر کل