اسوه ایران

شرکت اسوه ایران در سال 1360 با هدف توسعه و ارتقاء توان فناوری اطلاعات و ارتباط کشور،تاسیس گردید.
با تغییر ماموریت شرکت از ابتدای سال 1390و با توجه به چالش های صنعت بانکداری کشور درزمینه سامانه های یکپارچه بانکی (Core Banking) و تقاضای
بازار در این حوضه، با ایجاد بخش نرم افزار، به این عرصه وارد گردید. در این راستا با جلب همکاری مدیران مجرب و خبرگان مطرح در صنعت بانکداری نوین، با
اتکا به بیش از یک قرن (نفر سال) تجربه و دانش فنی در این حوزه شروع به تولید محصول جامع و یکپارچــه بانــکــی به نام سامانه هوشــمند بانکی اسوه نمود.
این شــرکت تولید ســامانه هوشمند بانکــی اسوه را بر اســاس شناســائی اســتـراتــژی های مهــم رقابــتی بازار در زمینه خدمــات بانکی و همچنین با استفاده از
متدولوژی نوین طراحی و مــعماری مدرن توسـعه سامانـه های نرم افــزار کلان، پایــه ریزی نموده است. همچنین شرکت اسوه در صدداست، با تولید محصولات به
روز و مطابق با نیاز های فعلی و آیــنــده حوزه هـای مالــی کلان (بانک، بیمه و بازار سرمایه) گام مؤثری در راستای پاسخ گویی نیاز بازار به محصولی کارامد بردارد
و امید است در اولین گام با تولید محصول سهبا تحول و دگرگونی (Core Banking Transformation) لازم را در صنعت بانکداری نوین کشور ایجاد نماید.اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺣﺠﻢ اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏــﺬی ﺑﺎﻋــﺚ ﺑــﺮوز
معضــلات ﻋﺪﯾﺪه ای در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ ﺣﻔـــﻆ، ﻧــﮕــﻬﺪاری،
بازیابی و استفــاده از‬‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑــﺘﻮب اﺳـﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬی،
برای بخــش های مختلــف ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠـــﻪ ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧـﯽ
اﺳﻨــﺎد، آرﺷﯿـــﻮ، ﻣﺮاﮐـــﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧـﯽ و فرآینـدهای
مدیریـت دانـش و … ﺷــﺪه اﺳــــﺖ و این در حالــی
اســـت کـــه می بایســت ضمـن حفـــظ امنیـت منشــاء
اطلاعات، امکان دستـیــابی به داده های درونی آنهـــا
را نیز فراهم نمود.

شرکت اسوه ایران اولین بار سامانه متمـرکز بیــمه
گری را در هفتمیــن نمایشگـاه بانک، بورس، بـیمـه
معرفی کرد. سهــمـا (سامانــه هوشمند بیمه اسـوه)
سامانه متـمـرکـز بـیـمه گری (core insurance)
اســت کـه به صـورت یکپــارچه با سامــانه متـمـرکز
بانکی عمل می نماید. ایــن سامانه مدیریت فراینــد
های صدور، خسارت مــالی، اتــکایــی و کارمزد را در
کلیه رشته های بیمه ای بر عهده دارد و مشتمـل بـر
بیش از 100 زیرسیستم مختلف می باشد.

سامانه هوشمند بانکی اسوه با نام اختصاری ” سهبا ”
بمنظور ارائه خدمات به بانک های بــزرگ و متـوسط
کشور طراحی و پياده سازی گردیده است.
این سامانه جامع شامل بخش های:
• سامانه سپرده و خدمات
• سامانه سامانه تسهیلات، اعتبارات،
وثایق و تضمینات
• سامانه حسابداری و دفتر کل