سوییچ پرداخت

شرکت اسوه در پاسخ به نيازهاي اخير سيستم بانکي کشور در حوزه کارت و پرداخت اقدام به توليد نرم افزاري جامع که وظيفه پردازش دقيق تراکنش ها، مديريت انواع پايانه هاو ترمينالها،
تسويه با پذيرندگان، مانيتورينگ انواع تراکنشها و ترمينالها و ارايه سيستم هاي نظارتي و کنترلي و …. را عهده دار مي باشد نموده است. تمامي تراکنشها اعم از مالي و غير مالي در
اين سيستم ثبت، بررسي و عمليات مربوطه با کمک ساير سوييچ ها اعم از شتاب، شاپرک و …. انجام مي پذيرد.


قابليت هاي کاربردي :

فهرست قابليت هاي در نظر گرفته شده در زير ساخت سوئيچ اسوه به شرح زير مي باشد:
• پشتيباني از کانال هاي همزمان به صورت متمرکز و يا توزيع شده
• مسيريابي پويا بر اساس کوتاه ترين مسير، کمترين هزينه، کمترين زمان اجرا و مدل ترکيبي بر اساس قوانين منطقي پيکربندي
• مديريت از راه دور سوييچ ها تعريف شده در يک محدوده امنيتي
• تامين امنيت بر اساس پروتکل هاي امنيتي کانال از لايه Transport تا Application
• پشتيباني از روش هاي احراز هويت User Token و Public Cert
• مديريت کليد بر روي HSM يا SSM بر مبناي روش هاي يک تا چند انديسي
• اعمال تخفيف، کارمزد، تسويه به چند حساب با قابليت تفکيک و تجميع بر اساس پيکربندي ترمينال با استفاده از پارامترهاي پيام تراکنش و کانال ورودي و خروجي
• پشتيباني از نوع تراکنش هاي شتاب و شاپرک
• پشتيباني از تراکنش هاي فروش شارژ بر روي مخازن مختلف
• سيستم مديريت قراردادهاي قبوض، اعمال تراکنش هاي قبوض و تسويه
• امکان تسويه بر اساس سند فايلي، تراکنش و سند مجازي
• مديريت پايانه هاي فروش ، خودپرداز، کيوسک و …. با پشتياني از پروتکل هاي ISO8583 و NDC
• ارايه سرويس پرداخت
• پشتيباني از افزونه ها بر اساس استاندارد چارچوب سوئيچ اسوه در ماژول هاي Policy ،Routing و سرويس پرداخت
• پشتيباني از تراکنش هاي مالي يک و دو مرحله اي
• امکان تسويه دستي، تسويه از مبدا، تسويه در مقصد، تسويه آني و تسويه درختواره اي
• مديريت تغييرات پيکربندي بدون اعمال قطعي به صورت محلي و غير محلي
• پشتيباني از پارامترهاي نظارتي بر عملکرد اجزاي سوييچ از راه دور به منظور استفاده در سيستم هاي مانيتورينگ بر مبناي پروتکل هاي SNMP و SOAP-WS
• کنترل وضعيت سوييچ هاي صادر کننده کارت و اعمال آن بر روي مسيريابي سوييچ
• مديريت کانال توزيع شده
• ثبت سند حسابداري به منظور کنترل عملکرد، رفع مغايرت و تسويه
• استقلال پياده سازي کانال، Packager و پردازنده تراکنش با قابليت استفاده مجدد بالا
• پشتيباني از فيلتر هاي سفارشي شده بر روي کانال ها
• پردازش تراکنش بر اساس پيکربندي و در نتيجه پشتيباني از پردازنده تراکنش هاي سفارشي
• قابليت کارکرد بر اساس مدل ISO 8583 و يا مدل هاي سفارشي بر اساس پيکربندي
• پشتبياني از روش دريافت کارمزد از پذيرنده و تسهيم کارمزد دريافتي بر اساس قوانين پيکربندي
• تسهيم بار در سه مرحله آماده سازي، ارسال و نهايي سازي بين سوييچ هاي همکار
• تسهيم هوشمند بار در لايه کانال و يا پردازنده تراکنش
• اعمال قوانين کانال بر اساس استاندارد قوانين سوئيچ اسوه
• پشتيباني از مديريت تراکنش هاي همزمان بر روي يک Instance بر اساس روش مسيريابي
• پشتيباني از حالت هاي Acquirer ،Interchange ،Gateway و Acquirer-Issuer به صورت پيش ساخته و يا حالت هاي سفارشي
• امکان قرعه کشي بر بسترهاي مختلف بر اساس الگوريتم هاي پيش بيني و احتمالي