سامانه پایش کسب و کار اسوه

پایش به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. که در حوزه سخت افزاری شامل پایش بستر شبکه, سرورها، و سایر منابع درون سازمان…. می باشد و حوزه نرم افزاری شامل پایش
سرویس ها و عملکردهای نرم افزار می باشد.
باظهور و گسترش سامانه های سرویسگرا سامانه های پایش رخدادها وسرویس های ارئه شده به عنوان یک مؤلفه مهم و اساسی در اینگونه سامانه مطرح می باشد. به نحوی که در رسیدن به
سطح کیفیت ارائه سرویس قابل قبول در سازمان، مورد استفاده قرار می گیرد.
ایـن سامانه با هدف پایشی بر خط (آنلاین) از کلـیه سرویس ها وخدماتی کـه در یک سـامانه سـرویس گرا ارئـه می گردد طراحی گردیده است و با استفاده از مؤلفه های سرویس گرایی نظیر
گذرگاه سرویس سازمانی (ESB) اقدام به جمع آوری و پایش سرویس های نرم افزاری سازمان می نماید.
از مهمترین ویژگی های این نرم افزار امکان پایش یکپارچه کلیه خدمات سازمان (نظیر بانکها و موسسات مالی) به صورت یک جا و از تمامی کانالها (شعب، اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و …)
می با شد. این ویژگی بدون ایجاد باراضافی بر روی بسترهای ارائه دهنده سرویس، نظیر سامانه های پرداخت یا سامانه های یکپارچه بانکی می باشد.
از آنجایی که سامانه هوشمند بانکی اسوه مبتنی بر معماری سرویس گرایی طراحی گردیده است، این امکان را فراهم می نماید که بتوانیم بدون نگرانی از بابت اضافه شدن یا تغییر سرویسها
به پایش ورصد آنها درسازمان بپردازیم. این موضوع در سامانه های مونیتورینگ سنتی که با هر تغییر می بایست نسخه ای جدیداز نرم افزار تهیه می شد که این امرباعث افزایش هزینه های
تولید و نگهداری و همچنین ایجاد اختلال و وقفه در مانیتورینگ را در پی داشت.
با توجه به اینکه رویکرد سازمان های آینده مبتنی بر معماری سازمانی سرویس گرا می باشد، شرکت اسوه با هدف بومی سازی و تولید دانش در این زمینه سعی کرده همزمان با تولید نرم افرازی های
بانکی سرویسگرا به تولید نرم افزاری مستقل، جامع و هوشمند جهت پایش کسب وکار سازمان های سرویس گرا بپردازد.


مشخصات سامانه پایش کسب وکار

الف – ویژگی های کارکردی
• پایش برخط (آنلاین) کلیه فعالیت های کسب و کار سامانه هوشمند بانکی اسوه بر روی کلیه کانال های ارائه سرویس
• دارای ویژگی موتور قواعد جهت پایش کلیه پارامترهای سرویس ها
• دارای ویژگی تعریف هشدار (Alert) بر روی کلیه سرویس ها
• دارای ویژگی خودآموزی (Self Learning در هنگام اعمال سرویسهای جدید و تغییرات آنها


ب – ویژگی های غیر کارکردی

• دارای عملکرد کاملاً مستقل و عدم تحمیل بار اضافی بر هسته اصلی نرم افزار پایش شونده
• استفاده از بستر معماری سرویسگرا (SOA) و گذرگاه سرویس سازمانی (ESB)
• دارای معماری توزیع پذیر در زمان افزایش بار
• مبتنی بر پلتفرم J2EE


نمونه فرم های سامانه پایش

FL1

FL2