سامانه هوشمند بانکی اسوه

“سامانه هوشمند بانکی اسوه” با نام اختصاری “سهبا” بمنظور ارائه خدمات به بانک های بزرگ و متوسط کشور طراحی و پياده سازی گردیده است .
این سامانه جامع شامل بخش های:
• سامانه سپرده و خدمات
• سامانه تسهیلات، اعتبارات، وثایق و تضمینات
• سامانه حسابداری و دفتر کل
• سامانه پایش و کسب و کار اسوه
• سوییچ پرداخت
سامانه های فوق بر اساس دستورات و بخشنامه های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با استفاده از تکنولوژی های روز نرم افزار و مبتنی بر معماری سرویس گرا توسعه یافته اند.


مشخصات سامانه هوشمند بانکی اسوه

الف – ویژگی های کارکردی
• مدیریت ساخت محصول توسط بانک
• مدیریت فرایندهای کسب وکار توسط بانک
• مدیریت اسناد مالی توسط بانک
• مدیریت پویای دیدگاه مالی توسط بانک
• نهادینه بودن هوشمندی
• مدیریت الکترونیک مستندات

ب – ویژگی های غیرکارکردی

• طراحی برای بانک های بزرگ و قابلیت اجرا در محیط ((IBM MainFrame (zSeries)
• مبتنی بر معماري سرويس‌گرا (Service Oriented Architecture)
• استفاده از گذرگاه خدمت سازمانی (Enterprise Service Bus)
• استقلال از سكوي پردازش (Platform Independent)
• پشتيباني از پايگاه های داده قدرتمند (DB2,Oracle)
• قابليت تغيير و مديريت سرويس های تجاری
• پاسخگويي سريع به تغييرات کسب و کار
• قابلیت یکپارچگی با سایر محصولات بانک