سامانه تسهیلات، اعتبارات، وثایق و تضمینات

با نگاه فرایند محور به سامانه تسهیلات، می توان این سامانه را از این دیدگاه به دوبخش عمده ذیل تقسیم نمود:

فرایندهای ثبت درخواست تا مصوبه (LOS)

فرایندهای ثبت قرارداد تا تسویه کامل(Loan)

از آنجاییکه قابلیت تفکیک کلی این زیر سامانه امکان پذیر می باشد در طراحی سامانه تسهیلات این دو زیر سامانه به صورت هماهنگ اما مجزا طراحی گردیده اند.
با این مدل طراحی، در صورتیکه نیاز بانک تنها سامانه LOS باشد شرکت محصول مدیریت درخواست را ارائه می نماید ودر صورتیــکه نیاز بانک محصول مدیریت تسهیلات باشد، محصول (Loan) ارائه می شود
و بدیهی است که در صورتیکه بانک نیازمند محصول کامل از ابتدای فرایند درخواست مشتری تا پایان تسویه را داشته باشد، دو زیر سامانه مذکور، در قالـب یک محصول به بانک ارائه می گردند.
یادآوری می گردد طراحی سامانه مدیریت درخواست تسهیلات (Loan Origination System) به علت وجود این فرایندها به عنوان بخشی از فرایندهای تسهیلات
و عدم وجود آنها در سامانه های فعلی موجود در بانک ها بوده و با حضور این زیر سامانه چرخه فرایندها و روال های تسهیلات کاملتــر خواهد گردید و همچــنین در
راستای افزایش قابلیتِ محصول و همچنین نیاز بانک ها به ارائه خدمات غیرحضوری، درخواست اینترنتی تسهیلات نیز به عنوان یک قابلیت به سامانه LOS اضافه
شده است.

moghadame


توجه:

دریافت اطلاعات ضامنین و تخصیص وثایق با توجه به روال های بانک می توان به عنوان فرایندهائی از سامانه LOS و یا در سامانه Loan قرار گیرد، و در صورت
نیاز بانک به قراردادن آنها در فرایندهای سامانه Loan با توجه به وجود ابراز مدیریت گردش کار، امکان جابجایی آنها به سادگی امکان پذیر می باشد.