خدمات شرکت اسوه ایران

– ارائه راهکارهای جامع و مشاوره در حوزه های بانک، بیمه، مدیریت ریسک، مدیریت اسناد و سامانه های نرم افزاری کلان در حوزه کسب و کارهای مالی و تجاری
– تولید محصولات نرم افزاری بانکی سفارش مشتری
– مشاوره در معماری سامانه های نرم افزاری بزرگ
– مشاوره و همکاری در بهبود فرایندهای کسب و کار بانکی
– مشاوره و همکاری در فرایند مهاجرت سامانه های بانکی
– مشاوره و آموزش راهکارهای IBM در زمینه سامانه های بانکی بزرگ
– ارائه آموزش و برگزاری سمینارهای تخصیصی بانکداری الکترونیک شامل:
• بانکداری جامع
• گذار به نسل جدید سامانه های بانکی
• معماری سامانه های یکپارچه بانکی بزرگ
• مدیریت ریسک
• امنیت
• …..