• حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه