ارائه خدمات مشاوره


• ارائه راهکارهای جامع و مشاوره در حوزه های مالی کلان (بانک، بیمه، بازار سرمایه)
• مشاوره در معماری سامانه های نرم افزاری بزرگ
• مشاوره و همکاری در بهبود فرایندهای کسب و کار بانکی
• مشاوره و همکاری در فرایند مهاجرت سامانه های بانکی
• مشاوره و همکاری در حوزه امنیت سامانه های نرم افزاری