ارائه آموزش و برگزاری سمینارهای تخصصی بانکداری الکترونیک

• بانکداری جامع
• گذار به نسل جدید سامانه های بانکی
• معماری سامانه های یکپارچه بانکی بزرگ
• مدیریت ریسک
• امنیت در بانکداری الکترونیک
• …..

مشاوره و آموزش راهکارهای مبتنی بر IBM جهت سازمان های بزرگ

• آموزش بانک اطلاعاتی DB2 جهت محیط های LUW و (Enterprise (Z-Series
• آموزش “میان افزار”های Websphere Application Server و Websphere MQ