اسوه ایران

شرکــت اســوه ایران در ســال 1360 با هــدف توسعه و ارتــقاء توان فنـاوری اطلاعـات و ارتباط کشــور، تاســیس گردیـــد. بـا تغیــیـر ماموریــت شرکــت از ابــتــدای سال 1390و بـا توجــه بــه چالش هــای صنــعت بانــکداری کشــور درزمیـنه ســامــانــه هـــای یــکــپــارچــه بــانــکــی (Core Banking) و تقاضــای بــازار در ایـــن حوزه، با ایــجاد بخش نــرم افــزار، به ایــن عرصــه وارد گردید. در این راستا با جلب همکــاری مدیــران مــــجـــــرب و خبــــــرگــان مــطــرح در صنــعــت بانــکــداری نــویــن، با اتکـا به بیش از یک قرن (نفــر سـال) تجـربه و دانش فنی در ایــن حوزه شــروع بــه تــولیــد محصول جامــع و یکـپــارچه بانــکی به نــام سـامـــانـه هوشــمند بانکی اسوه نمــود. ایـــن شــرکــت تولیــد ســامانه هوشمند بـــانــکــی اســــوه را بــر اســــاس شــنــاســائی اسـتــراتـژی های مهم رقــابتی بازار در زمـیـنـه خـــدمــات بـــانـکــی و همــچــنیــن با استـــفــاده ازمـــتـــدولـــوژی نــوین طراحی و معماری مدرن تــوســعه سـامــانــه های نرم افــزار کلان، پـایـه ریــزی نمــوده است. همچنین شرکت اســوه در صــــدد اســت، بــا تــولیــد محصــولات به روز و مــطـابــق بـــا نیــاز های فعلی و آینده حوزه های مالــی کـلــان (بانــک، بیـــمه و بــازار ســـرمایــه) گــام مـؤثـری در راســتای پـاسخگویی نیـاز بازار به محصــولی کـارامــد بــــردارد و امــــیــد است در اولــیــن گـام با تولید محصول سهـبــا تحـــول و دگــرگـــونی لــازم را در صنـــعــت بانــکــداری نویـن کشور ایجاد نماید.

لطفا اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید.

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

در چه زمینه ای تمایل به همکاری دارید؟

ارسال رزومه